29 WILSON ROAD, WAIHI BEACH, 3611
29 WILSON ROAD WAIHI BEACH Bay Of Plenty 3611 NZ
07 863 585907 863 5859